Selskapsrett

Bårdlund Advokatfirma yter bistand innen­for hele det sel­skaps­rett­slige området, herunder aksje­sel­skaper, ansvar­lige sel­skaper, komman­ditt­sel­skaper og part­rederi. Bårdlund Advokatfirma bistår ved etab­lering, drift og opp­løsning. Jeg bistår dess­uten med råd­givning til aksje­eiere og andre selskaps­del­takere.

Mine tjenester omfatter blant annet:

  • Fusjon, fisjon, salg og oppkjøp
  • Rettsstillingen innbyrdes mellom aksjonærer/ deltakere, og mellom aksjonærer/ deltakere og selskapet
  • Utforming av og rådgivning ved inngåelse av aksjo­nær­avtaler
  • Kompetanse­fordeling innad i de ulike selskaps­organer
  • Styrets ansvar og plikter
  • Avtale­forhandlinger og -oppsett
  • Generasjons­skifter