Insolvens, restrukturering og konkurs

Bårdlund Advo­kat­firma bistår virk­som­heter og privat­personer når økonom­iske prob­lemer opp­står. Advokatirmaet har omfatt­ende erfaring med saker innen konkurs, insolvens, gjelds­forhand­ling og re­strukt­ur­ering. Advokat Roar Bård­lund har 27 års erfaring som kon­kurs­bostyrer for Nord-Troms og Senja tingrett.

Bårdlund Advokatfirma sine tjenester omfatter blant annet:

  • Innfordring
  • Gjelds­for­hand­linger og restrukt­ur­er­ing
  • Konkurs­bo­bestyrelse
  • Rådgivning om ansvar for styr­emed­lemmer, daglig ledelse m.m.
  • Bistand til ansatte