Arbeidsområder

Bårdlund Advokatfirma tilbyr jurid­iske tjenester innen­for de fleste sivile retts­områder. Mine priori­terte arbeids­områder er fast eiendom, arverett og bestyrelse av dødsbo, konkurs/­tvangs­full­byrd­else, sel­skaps­rett og fisk­eri­rett.

Jeg påtar meg opp­drag for nærings­drivende, off­ent­lige myn­dig­heter og privat­personer og bistår mine kunder på alle stadier av prosessen — fra den ordinære råd­giving til tviste­løsning i form av forhandlinger, megling, vold­gift og prosess­oppdrag for dom­stolene.

Les mer om mine arbeids­områder: