Arv og generasjonsskifte

Som advokat har jeg omfattende erfaring i alt fra utforming av testa­menter til kompli­serte spørs­mål knyttet til genera­sjons­skifter og arve­oppgjør. For nærings­drivende er hel eller delvis over­føring av virksom­heten til neste genera­sjon ofte en prosess som bør igang­settes tidlig. Det kan ha stor betyd­ning om man velger å overføre virksom­het og eien­deler i levende live eller ikke. Mange aspekter ved dagens arve­rett er også under endring, noe som krever bistand fra opp­daterte og fremsyns­rettede advokater. Partner/­advokat Roar Bård­lund har 27 års erfaring som bobestyrer ved dødsbo for Nord-Troms og Senja tingrett.

Bårdlund Advokatfirma sine tjenester omfatter blant annet:

  • Generasjonsskifter
  • Utforming av testamenter og arve­pakter
  • Privat og offentlig skifte av dødsbo
  • Alle øvrige arverettslige spørsmål