Priser

Advokat Roar Bårdlund er til­sluttet Den Norske Advokat­forening og driver sin praksis innen­for de lover og retnings­linjer som gjelder for advokat­virksomhet.

Advokatens salær­beregning baseres i utgangs­punktet på den tid som advokaten må benytte på saken. Veiledende time­pris for Bårdlund Advokat­firma er for tiden fra kr. 1.400,- til kr. 3.000,- eks. mva. Salær­beregningen vil imidlertid også kunne avhenge av oppdragets omfang, vanskelig­hets­grad, betydning og utfall. Advokaten kan dessuten ta hensyn til hvilke interesser som er involvert og hvilken spesial­kyndighet som oppdraget måtte kreve. I enkelte tilfeller må oppdragets omfang begrenses av hensyn til sakens betydning og de økonom­iske rammer som er satt.

Klienten er ansvarlig for advokatens salær og de omkostninger som pådras i saken. Dette gjelder også kostnader som kreves dekket av motpart, forsikrings­selskap, det offentlige eller andre. Dersom klienten forut­setter at andre, f. eks. sitt forsikrings­selskap, dekker advokat­kostnadene, må mulighetene for slik dekning drøftes med advokaten tidlig i saks­forløpet, fortrinns­vis ved første konsultasjon.

Advokaten vil kunne kreve à-konto innbetalinger etter hvert som salær og omkostninger påløper og vil også kunne kreve et passende forskudd til dekning av det arbeid som forut­settes utført. Dersom klienten ikke betaler advokatens salær, kan advokaten avslutte oppdraget.

Dersom fri retts­hjelp er innvilget, vil det offentlige forestå oppgjøret av salæret. Klienten må imidlertid selv betale en egen­andel.