Tvisteløsning og prosedyre

Bårdlund Advokatfirma behandler til enhver tid et betyd­elig antall tvister, og besitter gode kunn­skaper om strate­gier, risiko­momenter og etiske problem­still­inger i forbindelse med tviste­løsning. Bårdlund Advo­kat­firma bistår på alle stadier av saken – fra innledende forhand­linger til retts­sak. For å øke sann­syn­lig­heten for et vellykket utfall vil mitt fokus alltid være på dine interesser.

Tjenester omfatter blant annet:

  • Vurdering av prosess­risiko
  • Utforming av brev, varsler og krav til mot­part
  • Rettsmekling og uten­rett­slige for­hand­linger
  • Representasjon i dom­stolene og øvrige tviste­løsnings­organer
  • Tvangs­full­byrdelse av dommer og andre avgjør­elser