Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Bårdlund Advokatfirma

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Bårdlund Advokatfirma håndterer personopplysninger i et klientforhold.

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

Bårdlund Advokatfirma er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til følgende adresse: post@bkco.no.

Hvilke opplysninger behandles i et klientoppdrag:

Hvilke personopplysninger som behandles avhenger av den konkrete sak, men vil alltid omfatte kontaktinformasjon. Andre eksempler på personopplysninger som kan behandles er finansiell informasjon, forhold til offentlige myndigheter og i noen tilfeller helseopplysninger. Formålet med behandlingen er å bistå klienten i det oppdraget firmaet har påtatt seg å utføre.

Grunnlag for behandling:

Bårdlund Advokatfirma sitt grunnlag for å behandle personopplysninger foreligger ved samtykke eller avtale fra klient og dessuten ved lov, der «behandling er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som den behandlingsansvarlig forfølger» (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og f). Behandlingsgrunnlag for sensitive personopplysninger, eksempelvis helseopplysninger, foreligger blant annet når advokaten skal «gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav» (jf. GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f).

Utlevering av personopplysninger til andre:

Andre parter som motpart i saken, domstol og domstollignende organer, offentlige organer samt eventuelle rådgivere som engasjeres, vil kun få tilgang til personopplysningene i den utstrekning det er nødvendig for saken og oppfyller lovlig behandlingsgrunnlag, og følgelig tillates etter gjeldende personvernlovgivning.

Bårdlund Advokatfirma benytter databehandler som i noen tilfeller håndterer personopplysninger på våre vegne, eksempelvis i forbindelse med drift og oppbevaring av dokumentasjon. Vår databehandler er IT-leverandøren Braathe Gruppen AS, som vi har inngått databehandleravtale med. Braathe Gruppen AS har inngått databehandleravtale med sine underleverandører, herunder Microsoft.

Oppbevaring og sletting:

Personopplysninger lagres i fysiske saksmapper samt i firmaets elektroniske dokumenthåndteringssystem, levert av vår IT-leverandør.

Hvis ikke annet er avtalt, blir fysiske og elektroniske saksdokumenter lagret i 10 år etter sakens avslutning. Deretter vil papirdokumenter makuleres, og dokumenter som oppbevares elektronisk, slettet fra samtlige elektroniske plattformer.

Rettigheter:

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn, retting, sletting samt begrenset behandling av de personopplysninger vi behandler om deg. På nærmere bestemte vilkår har du også krav på dataportabilitet. Du kan lese mer om dine rettigheter her.