Entreprise- og anbudsrett

Som advokat håndterer jeg jevnlig spørs­mål som opp­står i forbind­else med entreprise­oppdrag. Bårdlund Advokatfirma bistår både leveran­dører og oppdrags­givere i anbuds­prosesser, kontrakts­forh­and­linger, oppgjør og reklama­sjons­saker. Jeg besitter gode kunn­skaper om viktige regel­sett innen­for de fleste entre­prise­områder, herunder land­basert bygg- og anleggs­virksom­het, skips­bygging og annen industri­virksomhet. Jeg har videre solid erfaring med forbruk­er­saker etter hånd­verker­tjen­este­loven og bustad­opp­førings­lova.

Bårdlund Advokatfirma sine tjenester omfatter blant annet:

  • Kontrakts­forhandlinger
  • Inngåelse og tolkning av entreprise­kontrakter
  • Meldinger, varsler og krav
  • Reklamasjoner
  • Tvisteløsning og voldgift